Na webe práve pracujeme

Dreamaudio.sk
V prípade akýchkoľvek otázok, alebo technickej podpory
k objednávkam nás neváhajte kontaktovať.
info@dreamaudio.eu
0
0.00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

0
0.00  Položky 0

Žiadne produkty v košíku.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť DreamAudio, spol. s r. o., so sídlom Jaskový rad 213A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO: 47 619 635, IČ DPH: SK2024027093, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 125111/B (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo aj ako „predávajúci“) ako prevádzkovateľ webstránok, e-shopu https://dreamaudio.eu a predávajúci na základe svojich Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 z 26. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Za účelom informovania zákazníkov a návštevníkov e-shopu (ďalej jednotlivo aj ako „dotknutá osoba“) o spôsoboch spracúvania ich osobných údajov a využívaní cookies, prevádzkovateľ vydáva toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Vyhlásenie“).

Dotknutá osoba je povinná oboznámiť sa s týmto Vyhlásením, pričom prevádzkovateľ na požiadanie vydá dotknutej osobe kópiu tohto Vyhlásenia pred poskytnutím služieb a pred nákupom, alebo kedykoľvek počas poskytovania služieb a po nákupe.

1. SLUŽBY PREVÁDZKOVATEĽA A OSOBNÉ ÚDAJE.

Prevádzkovateľ ako predávajúci v zmysle VOP je predajca audio techniky, pričom je zároveň poskytovateľom služieb spojených s predajom, najmä sprostredkuje dopravu tovaru k zákazníkom. Na účely predaja tovaru a poskytovania svojich služieb musí prevádzkovateľ disponovať osobnými údajmi dotknutých osôb, ktorých sa predaj a služby týkajú.

1.1 PRÁVNY ZÁKLAD. Za účelom poskytovania služieb prevádzkovateľ musí a je oprávnený spracúvať osobné údaje svojich klientov. Právnym základom spracúvania je pritom nevyhnutnosť na plnenie zmluvných povinností na základe zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, ako aj nevyhnutnosť na prípravu takýchto zmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), oprávnené záujmy prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), a môže ním byť aj osobitný súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

1.2 ÚČELY. Účelmi spracúvania osobných údajov dotknutých osôb na plnenie zmluvných povinností sú najmä riadne poskytovanie tovaru a služieb zákazníkom a komunikácia s nimi, vrátane overovania a vybavovania prípadných reklamácií. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa je najmä kontaktovanie zákazníka na účely obojstranného plnenia zmluvných záväzkov; účelom môže byť aj prípadné vymáhanie právnych nárokov prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby na základe osobitného súhlasu je priamy marketing, teda zasielanie špeciálnych ponúk, newslettera a informácií o akciách prevádzkovateľa, ako aj telefonické kontaktovanie zákazníka so špeciálnymi ponukami.

1.3 NEVYHNUTNOSŤ. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, je však zároveň nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov na účely uvedené v bode 1.2 tohto Vyhlásenia. V prípade uzatvorenia zmluvy s prevádzkovateľom a/alebo poskytnutia služby dotknutej osobe prevádzkovateľ musí uchovávať osobné údaje podľa tohto Vyhlásenia na účely plnenia zmluvy a dotknutá osoba už bežne nemá právo na ich vymazanie a likvidáciu až do zániku všetkých vzájomných zmluvných záväzkov.

Prevádzkovateľ má právny nárok na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby počas trvania zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, až do zániku takejto zmluvy a všetkých nárokov z nej vyplývajúcich, vrátane záručných lehôt. V prípade straty oprávnenia prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby (okrem údajov spracúvaných na účely priameho marketingu) prevádzkovateľ nemôže ďalej plniť svoje záväzky voči dotknutej osobe.

V prípade poskytnutia osobných údajov dotknutej osoby (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa) prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke prevádzkovateľa https://dreamaudio.eu prevádzkovateľ nemá právny nárok na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby a údaje budú použité výlučne na účely spätného kontaktovania.

Prevádzkovateľ nemá právny nárok na spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby na základe súhlasu na účely priameho marketingu a údaje na tento účel nemusí spracúvať. Súhlas možno kedykoľvek odvolať.

1.4 KATEGÓRIE ÚDAJOV. Osobnými údajmi, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva, sú iba bežné osobné údaje, napr. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu, dodacia adresa, údaje o bankovom spojení, kontaktné údaje: adresa e-mailu, telefónne číslo, korešpondenčná adresa. Na spracúvanie týchto údajov má prevádzkovateľ právny nárok počas trvania zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou.

V prípade, že zákazníkom alebo iným zmluvným partnerom je právnická osoba, prevádzkovateľ spracúva kontaktné údaje kontaktných osôb takéhoto zmluvného partnera alebo zákazníka v rozsahu: e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovné/funkčné zaradenie. Na spracúvanie týchto údajov nemá prevádzkovateľ právny nárok.

1.5 OPRÁVNENÉ ZÁUJMY. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby je najmä skvalitňovanie služieb prevádzkovateľa a zisťovanie spokojnosti zákazníkov, komunikácia so zákazníkmi (telefonicky, poštou a/alebo e-mailom) a prípadné vymáhanie právnych nárokov.

Na základe poskytnutých údajov prevádzkovateľ nebude automatizovaným spôsobom prijímať žiadne rozhodnutia dôležité pre dotknutú osobu.

1.6 SÚHLAS. Zákazník môže prostredníctvom e-shopu pri registrácii a/alebo pri objednávke udeliť svoj súhlas so zasielaním marketingových správ na účely priameho marketingu. Súhlas je dobrovoľný a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani podmienkou poskytnutia akýchkoľvek služieb prevádzkovateľa. Užívateľ alebo zákazník nemá žiadnu povinnosť udeliť prevádzkovateľovi tento súhlas. Súhlas sa udeľuje na dobu najviac 5 rokov od posledného nákupu zákazníka a ak nákup neprebehol, na dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Súhlas možno kedykoľvek aj pred uplynutím tejto doby odvolať technickými prostriedkami na to určenými alebo zaslaním jednoduchého e-mailu prevádzkovateľovi.

1.7 SPRÁVNOSŤ. Poskytnutím osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne a vyplývajú z pravých a nepozmenených podkladov, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Ktokoľvek, kto poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje týkajúce sa inej osoby, je povinný vyžiadať si súhlas dotknutej osoby s poskytnutím týchto údajov prevádzkovateľovi. Dotknutá osoba je povinná nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich poskytnutých osobných údajov.

1.8 TRVANIE SPRACÚVANIA. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby:

1.8.1 na účely riadneho uzatvorenia a plnenia zmluvy pred uzatvorením zmluvy (počas vyhodnocovania, či možno poskytnúť tovar či služby) a počas celej doby trvania zmluvy o poskytovaní služieb, až do jej zániku vrátane všetkých súvisiacich alebo možných nárokov (teda aj počas záručnej doby);
1.8.2 na účely evidencie zákazníkov a poskytnutých tovarov a služieb po dobu najviac 5 rokov od zániku všetkých záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy;
1.8.3 na účely kontaktovania dotknutej osoby, ktorá je zákazníkom, za účelom prieskumu spokojnosti po dobu najviac 5 rokov od zániku všetkých záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, vždy však len do doručenia námietky dotknutej osoby;
1.8.4 na účely spätného kontaktovania po poskytnutí osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailovej správy len počas komunikácie s dotknutou osobou a v krátkom čase (max. 3 mesiace) po ukončení vzájomnej komunikácie;
1.8.5 na účely priameho marketingu po dobu trvania súhlasu dotknutej osoby, najviac však po dobu 5 rokov od zániku všetkých záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy (alebo 5 rokov od poskytnutia súhlasu, pokiaľ zmluva nebola uzatvorená).

1.9 PRENOS ÚDAJOV. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté tretím osobám a orgánom verejnej moci v nevyhnutnom rozsahu, ak to vyžaduje plnenie zmluvy uzatvorenej medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, alebo všeobecne záväzný právny predpis; najmä môžu byť prenesené oprávneným sprostredkovateľom konajúcim v mene prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní rovnakými podmienkami ochrany osobných údajov ako na základe tohto Vyhlásenia, a doručovateľom povereným prevádzkovateľom na doručovanie tovaru zákazníkovi.

Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formulára na webstránke prevádzkovateľa https://dreamaudio.eu nebudú prenesené akejkoľvek inej osobe.

Osobné údaje dotknutých osôb nebudú prenášané do tretích krajín (mimo Európskej únie).

1.10 NADOBÚDANIE ÚDAJOV OD ZÁKAZNÍKA. V prípade, že zákazník alebo iný zmluvný partner, ktorý nie je dotknutou osobou, odovzdáva osobné údaje svojich kontaktných osôb alebo iných dotknutých osôb, je povinný zabezpečiť, aby takýto prenos údajov bol v súlade s GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov, ako aj oboznámiť všetky takéto dotknuté osoby o obsahu tohto Vyhlásenia.

1.11 ZODPOVEDNÁ OSOBA. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že neustanovil v zmysle článku 37 GDPR zodpovednú osobu.

2. COOKIES

Pri použití webstránok https://dreamaudio.eu môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú trvanie prihlásenia užívateľa – návštevníka a sledovanie jeho aktivity na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

2.1 Užívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies, a to nastavením svojho webového prehliadača – povolením alebo naopak odmietnutím ukladania cookies.

2.2 V prípade udelenia súhlasu (povolenia cookies) môžu byť na elektronickom zariadení užívateľa ukladané dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača užívateľa automaticky vymažú alebo zneplatnia.

2.3 Svojím súhlasom (povolením cookies) užívateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné evidenčné alebo štatistické účely, a na účely cielenej reklamy partnerov, s ktorými má uzatvorené osobitné dohody o zobrazovaní reklamy na webstránkach https://dreamaudio.eu. Zákazom používania súborov cookies súhlas užívateľa zaniká a užívateľ je tiež oprávnený súbory cookies kedykoľvek vymazať.

2.4 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb, alebo využitie súborov cookies uložených na koncovom zariadení užívateľa tretími osobami.

2.5 V prípade odmietnutia súhlasu (odmietnutia cookies) prevádzkovateľ nemôže garantovať úplnú funkčnosť webstránok pre užívateľa.

Všeobecné informácie o cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie e-shopu prevádzkovateľ na zariadení užívateľa vytvára malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré e-shop ukladá v technickom zariadení užívateľa (napr. počítač, tablet, mobilný telefón a pod.) pri prehliadaní. Vďaka nim si e-shop na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách užívateľa (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve e-shopu alebo jeho prehliadaní nemusí užívateľ opätovne uvádzať. Prevádzkovateľ pomocou cookies súborov tiež skúma dostupnosť e-shopu a preferencie rôznych tovarov, bez naviazania na konkrétne osoby. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho slúžia a sú využívané na identifikáciu internetového prehliadača nainštalovaného na konkrétnom technickom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré ostávajú v technickom zariadení užívateľa aj po zatvorení internetového prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve e-shopu, napríklad na účely zapamätania a obnovenia prihlásenia užívateľa.

Informácie zhromažďované prostredníctvom e-shopu zahŕňajú: konkrétny typ internetového prehliadača, internetovú adresu z ktorej sa užívateľ pripojil na e-shop, operačný systém zariadenia užívateľa a IP adresu. Takmer každé zariadenie je možné nastaviť tak, aby cookies odmietalo, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré súčasti e-shopu nebudú správne fungovať.

Ako používa náš e-shop súbory cookies?
E-shop a jeho súčasti používajú súbory cookies na zapamätanie si nastavení užívateľov, sledovanie záujmu užívateľov o určité produkty a pre nevyhnutnú funkcionalitu súčastí e-shopu.

Ako kontrolovať súbory cookies
Cookies môže užívateľ kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo Vašom zariadení a väčšinu prehliadačov je možné nastaviť tak, aby bolo znemožnené ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne bude potrebné pri každej návšteve nášho e-shopu manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré časti nemusia správne fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení vzhľadom na to, že ich používanie je bežná prax a je nevyhnutné pre viaceré funkcie väčšiny webstránok.

3. INFORMÁCIA O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY.

Práva dotknutej osoby v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien.

Ako dotknutá osoba máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@dreamaudio.eu) požadovať:
– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov bez zbytočného odkladu,
– obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne alebo ak sa spracúvali nezákonne a požiadate o obmedzenie spracúvania,
– vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ak sa spracúvali nezákonne, prípadne ak to vyžaduje splnenie iných zákonných povinností, ak prevádzkovateľ nemá dôležitý oprávnený záujem ďalej tieto osobné údaje spracúvať,
– výpis Vašich osobných údajov v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe, a ich prenesenie inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné a nie je to v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
– ak sa Vaše osobné údaje sa nespracúvajú na základe Vášho súhlasu, kedykoľvek namietať z dôvodu Vašej konkrétnej situácie proti ich spracúvaniu, pričom po namietaní prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať Vaše osobné údaje ak nepreukáže vážny oprávnený záujem ponechať si takéto údaje,
– ak sa Vaše osobné údaje sa spracúvajú na základe Vášho súhlasu, kedykoľvek odvolať tento súhlas a zabrániť prevádzkovateľovi na jeho základe údaje spracúvať; súhlas môžete odvolať aj kliknutím na príslušné prepojenie (link) v marketingovej e-mailovej správe.

Máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu info@dreamaudio.eu) namietať proti spracúvaniu na účely nevyžiadanej komunikácie.
Máte tiež právo podať najmä Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.
Vaše práva môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana Vašej osoby alebo by uplatnením práv boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

4. KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

4.1 Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

4.2 Prevádzkovateľom kamerového informačného systému je: DreamAudio, spol. s r. o., so sídlom: Jaskový rad 213A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO: 47 619 635, IČ DPH: SK2024027093, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 125111/B, telefón: 0905199568, e-mail: info@dreamaudio.eu.

4.3 Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku prevádzkovateľa a tretích osôb pred krádežou alebo poškodením.

4.4 Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ, konkrétne ochrana majetku prevádzkovateľa a tretích osôb pred krádežou alebo poškodením.

4.5 Kamery sú umiestnené v priestore predajne na ulici Rusovská cesta 46, 851 01 Bratislava, pričom tieto snímajú vnútorné priestory predajne, ako aj vonkajší vstup do predajne.

4.6 Kategória príjemcov:
• Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je;
• Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je;
• Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd.

4.7 Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje.

4.8 Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 14 dní po jeho vyhotovení.

4.9 Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

5. Účinnosť tohto Vyhlásenia je viazaná na účinnosť VOP. Vyhlásenie sa môže kedykoľvek meniť samostatne alebo spoločne s VOP, bez toho, aby zmenou boli dotknuté podmienky spracúvania osobných údajov na základe predchádzajúcich Vyhlásení.

menu